Gotlands Gille i Malmö                                                    
Gotl Gille i Malmö
Kalender Organisation Varpa Sektionen Kontakt Medlemsnytt Länkar

 

 

                           Gillets Stadgar                                                                         

                                                                                                                                                

                                                                       

 

Här finner du reglerna som styr Gillets verksamhet !

 

                                                                                     ( reviderad 2011 )

 

 

 

§ 1 Ändamål

 

Gotlands Gille i Malmö skall ha till ändamål att:

 • Stärka och fördjupa känslan för det gemensamma gotländska
 • Befrämja bekantskap, umgänge och trevnad mellan Gillets medlemmar
 • Samt i mån av förmåga och tillgångar verka för sådana syften, som avser Gotlands gagn och bästa

 

§ 2 Medlemskap

 

Inträde i Gillet kan vinnas av dem, som härstammar från Gotland eller på annat sätt har anknytning till och känner samhörighet med Gotland

 

§ 3 In – och utträde

 

Ny medlem, som uppfyller villkoren i § 2 skall antas av styrelsen, vilken också fastställer utträde av medlemmar

.

§ 4 Hedersmedlemmar

 

Till hedersmedlemmar kan Gillet på förslag av styrelsen utse därtill särskilt förtjänta personer.

 

§ 5 Årsavgift

 

 • Årsmötet beslutar om årsavgift för nästkommande kalenderår
 • Hedersmedlem är befriad från årsavgift till Gillet
 • Årsavgiften skall vara betald före årsmötet

 

§ 6 Årsmöten

 

A. Allmänt

 • Gillets ordinarie årsmöte hålls före mars månads utgång
 • Extra årsmöte hålls, om styrelsen, tolv medlemmar eller revisorn begär det
 • Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte skall ske senast 14 dagar före detsamma Motioner bifogas liksom styrelsens till – eller avstyrkan
 • Motioner till ordinarie årsmötet inlämnas till styrelsen senast 31/12 året innan
 • Årsmötet är beslutsmässigt, när minst 12 medlemmar är närvarande

 


 

B. Arbetsordning vid ordinarie årsmöten.

 

Vid årsmöten skall följande behandlas. Styrelsen får vid behov tillfoga ytterligare punkter:

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behöriga utlysande
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 5. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet. Justeringspersonerna är dessutom rösträknare
 6. Styrelsens årsberättelse
 7. Ekonomisk rapport
 8. Revisionsberättelse
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Beslut om årsavgift för nästkommande kalenderår
 11. Val enligt moment § 6 B nedan
 12. Inkomna motioner (se § 6 A ovan)
 13. Avslutning

 

C. Val

 

Vid ordinarie årsmöte väljs:

 

1.Styrelse

 • Ordförande – 2 år
 • Sekreterare – 2 år
 • Skattmästare – 2 år
 • Därutöver minst en och högst tre ordinarie ledamöter – 2 år
 • En eller två styrelsesuppleanter – 2 år

Varje år väljs hälften av dessa, varvid det blir växelvis avgång.

 

2. Revisorer

 • En ordinarie revisor - 1 år
 • En revisorssuppleant - 1 år

3. Sektioner

 • Val till sektioner, om sådana finns - 1 år

4. Valberedning

 • Valberedning bestående av två personer - 1 år

 

§ 7 Styrelse

 

Gillets verksamhet leds av en styrelse, som väljs av årsmötet.

 

 • Styrelsen är beslutsför, när ordförande eller vice ordförande och minst två styrelseledamöter är närvarande, dvs minst tre stycken.
 • Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år
 • Vid styrelsemöten skrivs protokoll, vilka justeras av ordförande
 • Brådskande ärenden kan avgöras per telefon, om styrelsen inte hinner kallas till styrelsemöte. – I sådana fall skall skrivas protokoll, som justeras i vederbörlig ordning

 


 

§ 8 Revision

 

 • Gillets räkenskapsår är kalenderår
 • Sekreteraren överlämnar fortlöpande kopior av styrelseprotokoll till revisorn
 • Styrelsen överlämnar räkenskaper i god tid före årsmötet till revisorn
 • Revisorn avger revisionsberättelse till årsmötet

 

§ 9 Stadgeändring

 

 • Ändring av och tillägg till Gillets stadgar sker vid två på varandra följande årsmöten, varav minst det ena skall vara ordinarie
 • För beslut om ändring eller tillägg krävs 2/3 majoritet vid båda
 • Styrelsen eller enskilda medlemmar kan föreslå ändringar och tillägg till stadgarna Medlemmar gör detta genom motion

 

§ 10 Upplösning

 

Beslut om upplösning beslutas av två på varandra följande ordinarie årsmöten med 4/5 majoritet vid varje. Enligt paragraf 6 skall dock minst 12 medlemmar vara närvarande vid bägge.

 

Gillets tillgångar överlämnas till något välgörande ändamål i enlighet med Gillets verksamhet

 

 

7 mars 2011